Edukacja w zakresie profilaktyki w szkołach

przez Importer

Działające w mieści Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wdroży nowy cykl programów profilaktycznych dla uczniów. Zajęcia zostaną zrealizowane w ciechanowskich szkołach podstawowych. Będą wsparciem dla dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych. Zostaną zorganizowane w dostosowanej do ich wieku i potrzeb formule. Cyklem objęci zostaną też członkowie rad pedagogicznych.

Miejskie Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień we wrześniu rozpocznie cykl programów kierowanych do uczniów szkół podstawowych, mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznymi oraz przeciwdziałanie problemom społecznym. Realizatorami szkoleń będą specjaliści zewnętrzni, w tym psychologowie i pedagodzy ze specjalistycznym przygotowaniem.

„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” to zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat. Mają na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczą koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, pomagają kształtować umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, ponadto rozwijają kompetencje poznawcze i kreatywności.

Zajęcia oparte są na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu.

Program obejmuje 10 godzin zajęć z młodymi uczniami, podczas których podejmowane są następujące tematy: „Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?”, „Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!”, „Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń”, „Kreatywność – ucz się całe życie”, „Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans”, „Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie — to poprawia samopoczucie”, „Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia”, „Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych”, „Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka”, „Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!”.

Uczniowie klas IV-VI będą uczęszczali na treningi rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Zajęcia „Ja w konflikcie” mają na celu kształtowanie postaw wolnych od agresji i konfliktów, naukę zapobiegania konfliktom oraz zapoznanie ze sposobami na ich rozwiązywanie. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak skutecznie rozwiązywać problemy i sytuacje trudne w kontaktach z rówieśnikami.

W klasach starszych (V-VIII) prowadzony będzie program profilaktyczny „DEBATA”. Jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma charakter uprzedzający – jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia poszerzają też wiedzę o realnych konsekwencjach następstw używania narkotyków i alkoholu.

Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. Program umożliwia m.in. ujawnienie faktycznych, a nie hipotetycznych zachowań destrukcyjnych w grupie oraz kreowanie postawy pro – trzeźwościowej. Zajęcia prezentują też młodzieży formy zabawy na trzeźwo i burzą stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Pozwala dostrzec alternatywne wzorce zachowań. Pomagają też prawidłowo kształtować system wartości w kontekście związku konsekwencji picia alkoholu i rozwoju przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich.

Programem edukacyjnym objęci zostaną także nauczyciele w szkołach podstawowych. Członkowie rad pedagogicznych, jako funkcjonariusze publiczni będą szkoleni z zakresu uwarunkowań prawnych, przywilejów i obowiązków nauczycieli dotyczących problemów uczniów, sposobach podejmowania interwencji wobec ucznia w sytuacjach kryzysowych (uczeń pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, uczeń stosujący przemoc lub zachowania agresywne, czy łamiący przepisy prawa).

Poza programami realizowanymi w miejskich podstawówkach Biuro prowadzi też oddziaływania profilaktyczne w szkołach średnich, do których uczęszcza ciechanowska młodzież.

Źródło: umciechanow.pl

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej